leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Distanskursen Lärbarhetsfaktorn – överblick

Undervisning resulterar inte alltid i lärande och diskrepansen förefaller öka. Detta trots att vi har smartare elever, bättre utbildade lärare, mer förfinade läroplaner, en mer utstuderad pedagogik och bättre teknologi för undervisning än kanske någonsin tidigare. Enligt dr Neufeld bottnar problemen i den minskande lärbarheten hos dagens elever.

Lärbarhetsfaktorn handlar om de psykologiska faktorerna: relationer, motivation, emotioner och mognad. Sociala förändringar har förändrat dessa faktorer vilket gjort undervisning mycket svårare än det brukade vara. Enligt dr Neufeld är lärbarhetsfaktorn den mest förbisedda, minst förstådda och potentiellt mest lovande faktorn i lärande-ekvationen. Dagens pedagogiska metoder förutsätter lärbarhet, vilket skapar stor frustration hos lärare när denna förutsättning saknas hos många elever.

Lärbarhetsfaktorn är en kurs som utvecklades av dr Neufeld i syfte att förklara dagens elever för lärare, skoladministratörer, elevvårdspersonal och andra yrkesgrupper i skolan. Detta är ett synsätt, snarare än en metod, som utifrån insikt erbjuder det bästa av den anknytningsbaserade utvecklingsvetenskapen för att förstå utmaningarna i att utbilda dagens unga generation. Kursen fokuserar på de två mest avgörande frågorna gällande lärande och beteende: elever vars utveckling avstannat och elev-lärare relationen. Vad som behöver göras för att hjälpa eleverna bli lärbara följer logiskt och direkt ut denna förståelse.

Denna kurs är en av de mest populära i The Neufeld Institutes fortbildningsprogram. Den används och uppskattas av skolpersonal i länder med så skilda förutsättningar som Sverige, Tyskland, Israel, Ryssland, Mexiko, USA och Kanada. Videoföredragen i kursen är indelade i åtta en-timmes sessioner. Kursens innehåll är relevant för all skolpersonal.

MÅL FÖR KURSEN

• att öka medvetenheten om anknytningens roll i lärande och beteende

• att förstå den förlamande effekt som emotionell omognad har på lärande och beteende

• att erbjuda en begreppsmässig förståelse av relationernas betydelse för undervisning

• att förklara de fyra naturliga förutsättningarna för lärande och hur dessa har urholkats i det moderna samhället

• att förklara varför så många barn misslyckas med att utveckla sig till självständiga, anpassningsbara och balanserade vuxna.

• att förstå varför undervisning har blivit svårare, trots modern pedagogik, teknik och förfinade läroplaner

• att visa och förstå vikten av de emotionella faktorerna i lärande och beteende

• att förklara tillståndet av att vara försvarad mot sårbarhet, och detta tillstånds inverkan på lärande och beteende

• att visa att avstannad utveckling – att fastna i utvecklingen – är det vanligaste problemet hos barn och unga idag

• att ge en översikt till grunderna i ett anknytningsbaserat synsätt

• att blottlägga problemen med att använda konsekvenser och sanktioner för barn som fastnat i utvecklingen

• att visa på olika sätt att mjuka upp de emotionella försvaren mot sårbarhet

• att erbjuda utvecklingsvänliga strategier för att hantera problem som har sitt ursprung i en avstannad utveckling hos barn

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –

Läs mer om
distanskursen
Lärbarhetsfaktorn:

• Överblick

• Kursbeskrivning

• Kursens disposition

Tillbaka till aktuell kurs